Kudy k nám?

Kudy k nám?

Freeport najdete na česko-rakouských hranicích, jen pár kilometrů od Znojma.

Máme otevřeno 363 dní v roce, vždy od 10.00–21.00.

Podívejte se na mapu

Soutěžní podmínky Freeport žije hokejem

Odkaz k soutěži: https://www.facebook.com/freeport.cz/photos/a.195705708488/10157439360303489/?type=3&theater

Soutěžní podmínky

Pořadatelem, vyhlašovatelem a organizátorem soutěže je FREEPORT LEISURE (CZECH REPUBLIC) s.r.o., IČ 26429101, se sídlem Chvalovice, Hatě 196, PSČ 669 02, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 47035 (dále jen „Pořadatel“).

 1. Soutěž bude probíhat v termínu od 2.7. 2019 do 21.7. 2019 v obchodním centru FREEPORT FASHION OUTLET na  hraničním přechodu Hatě-Kleinhaugsdorf (dále jen „FREEPORT FASHION OUTLET“).
 2. Účastníkem soutěže (soutěžícím) se může stát pouze člen slevového věrnostního programu Pořadatele VIP CLUB (dále jen VIP CLUB) starší 18-ti let. Účastníkem soutěže se osoba stane pokud provede jednorázový nákupu v hodnotě nejméně 1.000,- Kč nebo nejméně 40,- EUR v některém z obchodů obchodního centra FREEPORT FASHION OUTLET a jako člen VIP CLUB zaregistruje svoji účtenku (v hodnotě nejméně 1.000,- Kč / 40,- EUR) v infostánku FREEPORT FASHION OUTLET.  Členství v VIP CLUB musí být při registraci účtenky prokázána VIP CLUB kartou.
 3. Soutěžní účtenka (účtenka v celkové hodnotě nejméně 1.000,- Kč / 40,- EUR) bude označena razítkem a ponechána soutěžícímu k úschově. Soutěžící je povinen všechny uplatněné účtenky uschovat pro případ výhry, za účelem ověření splnění podmínek pro vznik nároku na cenu.
 4. Každá osoba se může soutěže zúčastnit s neomezeným počtem účtenek, každou však v hodnotě nejméně 1.000,- Kč nebo nejméně 40,- EUR. 
 5. Soutěží se o 13 cen. Cenami pro vítěze je deseti vstupenek na utkání hvězd ČR-ALL STARS vs. HC ORLI ZNOJMO 1999 – 2019 konané dne 25.7. 2019 od 16.30 hod. v Nevoga aréně a tří účastníky utkání podepsané hokejové dresy.  (dále jen „Cena“).
 6. Výherci budou určeni losováním čísel přiřazených k registrovaným účtenkám. Losování čísel proběhne za přítomnosti notáře dne 22.7. 2019 v dopoledních hodinách v prostorech obchodního centra FREEPORT FASHION OUTLET. Ceny budou losovány jednotlivě, tj. 10 losování o vstupenky a poté 3 losování o dresy. Vylosované účtenky se již dále nelosují. Současně budou vylosováni v losování o vstupenky 4 náhradníci a v losování o dresy 2 náhradníci. Výherci a náhradníci budou kontaktováni zástupcem Pořadatele dne 22.7. 2019 v odpoledních hodinách prostřednictvím e-mailového kontaktu uvedeného při registraci do VIP CLUBu.
 7. Předání výher se uskuteční v prostorech obchodního centra FREEPORT FASHION OUTLET dne 25.7. 2019 ve 13:00 hod.
 8. Pořadatel při předání výher vyzve vítěze k doložení příslušných označených účtenek k ověření splnění podmínek pro vznik nároku na Cenu. Nárok na Cenu získává vylosovaný soutěžící, pokud:
  1. se dostaví po kontaktování zástupcem Pořadatele s oznámením o výhře k jejímu předání osobně do obchodního centra FREEPORT FASHION OUTLET,
  2. prokáže svou totožnost (tzn., prokáže, že je držitelem vylosované označené účtenky - jejíž údaje se shodují s registrovanými údaji).
 9. V případě, že některému z vylosovaných soutěžících nevznikne nárok na Cenu z důvodu nesplnění podmínek uvedených v čl. 8. těchto soutěžních podmínek nebo z jakéhokoliv jiného důvodu, nastupuje na namísto vylosovaného vítěze náhradník, který byl vylosován v dalším pořadí pro tu kterou cenu. V případě, že se vylosovaný soutěžící nedostaví k předání ceny získá v případě vstupenek cenu náhradník, v případě dresu bude vylosovaný soutěžící vyzván opakovaně k převzetí ceny s tím, že pokud tuto nevyzvedne do 30.9. 2019 získá tuto cenu další v pořadí vylosovaný náhradník.
 10. Cenu nelze vyměnit za jinou cenu, ani za ni nelze požadovat finanční náhradu či jinou kompenzaci.
 11. Z účasti na soutěži jsou vyloučeni:
  1. zaměstnanci obchodního centra FREEPORT FASHION OUTLET a osoby jim blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů[1],
  2. zaměstnanci externích dodavatelských firem obchodního centra FREEPORT FASHION OUTLET a osoby jim blízké,
  3. zaměstnanci obchodních jednotek umístěných v obchodním centru FREEPORT FASHION OUTLET a osoby jim blízké.
 12. Nedodržení pravidel soutěže, jejich obcházení či jednání, které odporuje dobrým mravům, je důvodem k vyloučení účastníka soutěže ze soutěže. Rozhodnutí o vyloučení účastníka je oprávněn učinit Pořadatel kdykoliv, a to i po vyhlášení vítěze, pokud se o důvodech takového vyloučení dozví po vyhlášení vítěze. Rozhodnutím o vyloučení účastníka zanikají veškerá práva účastníka, která mu v souvislosti s účastí v soutěži vznikla, a to s účinky zpětně, včetně pozbytí nároku na Cenu.
 13. Účastí v soutěži účastník soutěže souhlasí a akceptuje podmínky soutěže uvedené v těchto soutěžních podmínkách.
 14. Veškeré osobní údaje soutěžících získané Pořadatelem od účastníků soutěže bude Pořadatel zpracovávat zákonným a transparentním způsobem po nezbytnou dobu, a to za účelem uspořádání soutěže, její vyhodnocení a plnění práv a povinností vzniklých z právních vztahů mezi účastníky soutěže a Pořadatelem (tzn. zejména předání Ceny), ochranu práv a oprávněných zájmů účastníků soutěže a Pořadatele, nejdéle však na dobu trvání soutěže a následně dalších pět (5) let.
 15. Soutěžící má ve vztahu k osobním údajům, které poskytl pořadateli soutěže:

a)  právo na přístup k osobním údajům,

b)  právo na opravu poskytnutých osobních údajů,

c)   právo na informaci o zpracování svých osobních údajů, včetně informace o účelu zpracování osobních údajů, a informaci o tom, zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli (pokud o takovou informaci účastník soutěže požádá, je Pořadatel povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu poskytnout),

d)  právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“),

e)  právo na omezení zpracování údajů,

f)   právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,

g    právo podat stížnost na zpracování osobních údajů,

h) další práva stanovená příslušnými právními předpisy.

Všechna tato práva lze uplatnit na e-mailové adrese informace@freeport.cz nebo poštovní adrese sídla pořadatele soutěže. Podrobnosti o nakládání osobními údaji pořadatelem soutěže zle nalézt na adrese www.freeport.cz.

 1. Tato soutěž, jakož i ostatní vztahy mezi Pořadatelem a účastníky soutěže související s touto soutěží, se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanovením § 2887 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání či soutěž kdykoliv ukončit ze závažných důvodů a bez poskytnutí náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění takové změny na internetových stránkách Pořadatele www.freeport.cz.

[1] Osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen „partner“); jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.